Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών ..


Προκηρύσσουμε
Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική
Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ως
ακολούθως:
Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
1.α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη Σχολή
Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).
Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν
από υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα),
της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους
πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων
Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.
3748/2009.
β. Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%),
i) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους,
κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ.
5
1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου
ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων
κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
ii) ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους, οι
οποίοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ομάδα), τα έτη 2013 ή 2014 και δεν παίρνουν μέρος στις
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως
ακολούθως:
Σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1)
θέση και σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, δεν
προκύπτει θέση.
2. Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι διακόσιες σαράντα τρεις (243):
α. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από
υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης
τα έτη 2013 ή 2014, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις
κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και
των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση
πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό
60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν το έτος
2013, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.
β. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που
θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες
του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α
περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
γ. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, θα καλυφθούν από
υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της
περίπτ. α΄ παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.
3. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).
Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους
που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου
σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2013 ή
2014 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον
έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων
απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα
προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό
60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε
ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.
6
β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα
συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του
άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α
περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθούν από
υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα)
της περίπτ. α΄ παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.
4. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από κάθε μια από
τις παραπάνω παραγράφους 1.β, 2 και 3, ποσοστό 10% προέρχεται
από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του
Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του άρθρου 42
παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω
ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι του Ν. 2909/2001, οι οποίοι
αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της
προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά
υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από
υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγρ. 4, καλύπτεται
από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας (σειράς).
Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί
στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1.α, δεν λαμβάνονται υπόψη τα
κλασματικά υπόλοιπα.
Όσοι υποψήφιοι έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III παρ.
1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.),
κρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για
την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική
Κατηγορία.
6. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις
σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές
αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή
Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη
Σχολή Αξιωματικών.
7. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
8. Ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
7
Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 13
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 14
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 9
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 10
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 2
8
Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με
Ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Β΄ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 183
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 21
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] 8
ΣΥΝΟΛΟ 212
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 31
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 35
Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Β
ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε.
Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 6
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 6
9
Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2013
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας -
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ -
9. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση
του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές, οι οποίοι
έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν.
3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.
3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο
έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των δικαιολογητικών (19-06-2015), εφόσον έχουν και τα λοιπά
προσόντα που απαιτούνται για τους υποψηφίους Δοκίμους
Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ. II της παρούσας.
Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο κεφ. III της παρούσας,
δεν ισχύουν για τους αθλητές.
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική
Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και
γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο
και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία,
αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
10
1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31
Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1990 και
μεταγενέστερα.
2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε
εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι)
της Χώρας.
3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς,
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17).
4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα,
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς
υποδήματα.
7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή
των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος,
προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά
της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης,
κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,
ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης
καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια,
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης,
εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης,
ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν,
μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί
αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό
σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν
να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι,
11
πρέπει, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν
τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ’
υπέρβαση ως αθλητές, χωρίς εξετάσεις), αφετέρου να υποβάλουν στα
Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο
πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου ευκρινώς.
γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί,
αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία,
υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής
τους στην Ελλάδα.
δ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα
υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι
δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο
Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και
ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού
δικαιώματος.
ε. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.
στ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του
Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι
επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν
επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
• Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν
υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων
θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και
αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού
προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
• Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του
υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση
του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η
χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη
συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης
κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου
διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της
Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση
ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
12
(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
• Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων
Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο
πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής
Εθνικής Αντίστασης.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση
ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της
υπηρεσίας:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
για την οικογενειακή τους κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση.
(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν
ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία
τρομοκρατικής πράξης:
• Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν
πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής
Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το
ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
• Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το
χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση
που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο
παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από
τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να
δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ. 10 Ν.
4138/2013):
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:
Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή
νομιμοποιηθέντα ή νόμιμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των
γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή
περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο
υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών
αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος
ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης»
και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη
δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις
Διευθύνσεις Αστυνομίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16
13
παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους
υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων
δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον
οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν
οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.
2. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη (το
έτος 2016), θα υποβάλουν τότε στις Υπηρεσίες κατάταξης και τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Τίτλο σπουδών (αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο).
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί
σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της
παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004
(Φ.Ε.Κ. Α΄-44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005
(Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.
Οι Δ/νσεις Αστυνομίας να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες
για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ως άνω υπεύθυνων
δηλώσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.
3230/2004, αναφέροντας στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/
Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού / Γραφείο 5ο
αποτελέσματα των ενεργειών τους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε
άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον έχουν εγγραφεί σε
άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι..
Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι
την ημερομηνία κατάταξης.
Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της
βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102)
και την 44840/ΣΤ5/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-587) κοινή Απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ζητήσει τούτο με
αίτημά του προς την Υπηρεσία κατάταξης, όταν κληθεί για την
προετοιμασία αυτής, σημειώνοντας και την οικεία Σχολή.
δ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.»,
πέραν των ανωτέρω, υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31 σχετική,
τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία
Διεύθυνση Αστυνομίας.
3. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά
αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας κατά τη διαδικασία
κατάταξης:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν.
3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και
την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-267) Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄-
1334) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄-1551)].
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και
για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία,
14
κατ’ εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5
του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1881) κοινή Απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων
για την κατάταξή τους.
4. Οι υποψήφιοι αθλητές, που επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι
Αστυφύλακες χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9
του κεφαλαίου Ι, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους και
πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου στον ειδικό
πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμός της κατηγορίας της
αγωνιστικής διάκρισης, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος
γέννησης του αθλητή, η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος)
πραγματοποίησης της διάκρισης και ο αριθμός της σειράς
προτεραιότητας του αθλητή κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης.
Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν,
πέραν των προβλεπόμενων και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου
σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).
Οι υποψήφιοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή τους
και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμούν και
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
5. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που
αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του
στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το
περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει
να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε
κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα
Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 19-06-
2015.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής.
2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού»,
θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι
και την 31-07-2015 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής
τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.
3. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά
ή άλλος Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:
α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο
υποψήφιος υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το
15
προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Στους υποψηφίους αθλητές χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτησης.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους,
μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την
εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν.
Η στήλη με τον κωδικό αριθμό υποψηφίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
μένει κενή, μόνο εάν δεν έχει δοθεί κωδικός στον υποψήφιο. Το
δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να
φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά.
γ. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει τη σχετική
βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.
δ. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους
υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο
ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ανάστημα που
βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση
Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, με τη βεβαίωση
αναστημομέτρησης, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της
αμφισβήτησης με σχετική πράξη.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία
προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του
υποψηφίου, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές
ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται.
Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά
και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους
υπευθύνους δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων,
πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον υποψήφιο που επιφέρει
ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία.
ε. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα,
στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των
υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής
στις εξετάσεις.
στ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του
Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν
ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους, να διαβιβαστούν το
συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου
διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία να προβεί στον
επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πάνω στην αίτηση να
αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του υποψηφίου στην Ελλάδα
και ο αριθμός τηλεφώνου του (κινητό & σταθερό).
ζ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση
σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να
απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για
διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.
4. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο
οποίος να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του
διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει,
αμέσως, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του, οι χειριστές
να καταχωρούν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική
16
εφαρμογή του police on line «Πανελλαδικές Εξετάσεις», χωρίς να
υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα,
να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο
και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο αρμόδιος
Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των
καταχωρηθέντων στοιχείων.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον
εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν
λάθη ή παραλείψεις που, αφενός θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για
τους υποψηφίους και για τους ίδιους, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα
γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.
Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την 21-06-2015
ανυπερθέτως.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσεις (μία αίτηση) με τα λοιπά
δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών που επιθυμούν να
προσληφθούν καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν την
αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210),
και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), αφού
καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα
επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙΙ της
παρούσας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Οι καταχωρήσεις των αιτήσεων των υποψηφίων του Εξωτερικού να
ολοκληρωθούν μέχρι την 07-08-2015 ανυπερθέτως.
Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν
πριν και μετά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στo
5ο Γρ./ Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
1. Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές
εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων
Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική
δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και
διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των
δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων,
καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα Αστυνομικά
Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι
προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
17
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού,
εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα τέλη του Αυγούστου με
αρχές Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν το
Σεπτέμβριο.
Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων,
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
www.hellenicpolice.gr.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν
υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές),
αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Σεπτέμβριο.
α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία
 Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός
έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ
προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων
Επιτροπών.
 Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα
στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η
συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει
προσωπικότητα του υποψηφίου.
β. Υγειονομική Εξέταση
 Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της
Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα,
σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο
υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και
σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα και να
μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν
σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο
υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά
περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή
του και τη σφραγίδα του.
Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της
υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι
υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από ένα κρατικό
νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να
πραγματοποιήσουν αυτές που υπολείπονται σε άλλο κρατικό
νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
των γνωματευόντων γιατρών από τη Γραμματεία του νοσοκομείου.
 Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή
σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής
Υγείας.
Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων
Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, δύναται να πραγματοποιηθεί
και στα κατά τόπους Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
18
 Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε
ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι
αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής
Αστυνομίας.
 Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά
την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την
παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης,
σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
 Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των
προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο
υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις,
προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή
τους στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.
 Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα
λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικες περιοχές), κατά τις
μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων
υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά
την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους,
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην
περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην
προϊσταμένη τους Υπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο.
Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρούν στη σχετική
ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής τη χορήγηση του δελτίου
υγειονομικής εξέτασης.
 Οι Υπηρεσίες, παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης
στους υποψηφίους, με αποδεικτικό που θα τηρούν στο αρχείο
τους, να τους ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία,
καθώς και για την υποχρέωσή τους για γνώση του προγράμματος
των προκαταρκτικών τους εξετάσεων.
 Για το σκοπό αυτό στους υποψηφίους, με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των
Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα,
μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.
 Υποψήφιος, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες
τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό
και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.
 Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από
Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές
εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να
παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση
στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα
υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη
από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη
Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο
οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο
Αστυνομικό Τμήμα).
 Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης
σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.
Επίσης, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης στους
19
υποψηφίους που επιθυμούν να προσληφθούν ως αθλητές, σύμφωνα
με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», θα
παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση
Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και θα πρέπει
να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι και το τέλος
του μηνός Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η υποβολή
τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν το
Σεπτέμβριο.
γ. Αθλητική Δοκιμασία
 Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες –
γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο
όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).
• Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των
αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν μπορεί να
ολοκληρώσει αυτό, η αρμόδια Επιτροπή, ύστερα από αίτημά του
ενώπιόν της αμέσως μετά την αποτυχία του, δύναται να του χορηγήσει
αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων
λειτουργίας της, εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται από
τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό.
VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τις
προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις
υπόλοιπες.
Γι’ αυτούς, το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.
2. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιαστούν ή θα διακόψουν σε
οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή θα κριθούν μη
ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις
Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.
3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες
Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη
των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες
Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη
στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός
υποψηφίου, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου
υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους από το
20
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και οφείλουν να
το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές
εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί.
4. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών
εξετάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων),
Σχολής Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων),
κ.λπ. με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες
επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί, εξαιρουμένων
των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές
εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση
Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που
υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο
διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική
Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σ’
αυτήν ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο
αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και ο αριθμός
τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών
Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση
προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της
διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση
ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές με τα κριτήρια
της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται αυτοδικαίως Ικανοί και για τις
Αστυνομικές Σχολές.
Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο
πρόσωπο εκτός του υποψηφίου.
Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιος υπέβαλε την αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο
δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη
βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο να την
παραλάβει με αποδεικτικό.
Το Αστυνομικό Τμήμα να υποβάλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία
(FAX) ή police on line τη βεβαίωση ικανότητας στην αρμόδια Διεύθυνση
Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.
Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας
με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη
μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή
πραγματοποίηση της καταχώρησης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα της οικείας Διεύθυνσης
Αστυνομίας, του επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.
Οι βεβαιώσεις ικανότητας από Στρατιωτικές Σχολές που
προσκομίζουν υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ
από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις
προκαταρκτικές τους εξετάσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι
κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
21
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις
Αστυνομικές Σχολές και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr,
στην οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες στα μέσα
Αυγούστου.
VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της
Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εξετάσεις για την πρόσβασή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν κριθεί
ΙΚΑΝΟΙ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από
τις Στρατιωτικές Σχολές.
2. Οι υποψήφιοι αθλητές, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και
προϋποθέσεις κατάταξης, θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων με
απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθόσον πρόκειται για προσωπικό
που κατατάσσεται βάσει ειδικών διατάξεων, οι οποίες διέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα.
3. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε
Σχολή, θα γίνει από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του
Π.Δ. 4/1995.
5. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών,
κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του
Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη
δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις
Διευθύνσεις Αστυνομίας, δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης.
6. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., θα
αναμένουν εντός του έτους 2016 ατομική ειδοποίηση μέσω του
Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής
τους στις Σχολές.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα
ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα
Τμήματα της Σχολής.
22
7. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους,
προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών
αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
8. Τα κενά που δημιουργούνται από την για οποιονδήποτε λόγο μη
κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός
μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊστάμενου
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον
πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία.
9. Με μέριμνα των Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η
εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών των επιτυχόντων
υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι
πλαστά, εκτός των ποινικών ευθυνών, ανακαλείται και η
απόφαση κατάταξης.
VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι αποβαλλόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν
επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο Δόκιμος που αποβλήθηκε
από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα
συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις.
2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η
κατανομή των επιτυχόντων στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων
(Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα απ’ αυτά,
που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους. Κατ’
εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος,
κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες
που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με
τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από
βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ Α΄-185) ή έχουν
αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες σιτίζονται
και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
3. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.
Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη
εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα, σιτίζονται δε
και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
4. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και διαγράφονται
από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας
23
μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με
απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος
στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής
τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή
από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία
ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί
στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Οι σπουδαστές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που
διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής
ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή
τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.
5. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες όταν αποβάλουν
την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας,
υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν. 3731/2008, να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι
ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων
αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών
μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των
μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.
Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο
της εξόδου των μαθητών από τη Σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων
κρατήσεων.
Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι από τους
προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου
εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που
αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
6. Οι κατατασσόμενοι στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών
θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα
δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική
Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική
Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής
υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις
Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (Φ.Ε.Κ
Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».
Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι να απευθύνονται
στα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.
7. Οι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό (5-10%) του αριθμού
των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων,
δύναται να παρακολουθούν, κατ’ έτος, ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
στο Κέντρο εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.) της
Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
24
8. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες υποχρεούνται στην
παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων.
Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της
φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής
ικανότητας.
9. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη
βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται
μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
10. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε
εξάμηνο ή εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες
δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων
ουσιών.
11. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης
Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) πλέον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγονται
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Ασφαλίζονται επίσης στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.
12. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη
Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή
Αξιωματικών, ως ιδιώτες.
Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα που
εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα
του τόπου όπου διανύουν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το
μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή,
δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου
χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό
του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
13. Οι αποφοιτήσαντες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα,
χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:
α. Οι Αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους,
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.
β. Οι Υπαστυνόμοι δέκα έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή
Αξιωματικών.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την
έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής
υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα
επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή
25
παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον
έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.
14. Η παρούσα να εκτυπωθεί με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα
αποδεκτών.
Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα: της αίτησης (Α)
του υποψηφίου, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) και (Γ) και των
Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).
15. Το Γραφείο Τύπου- Δημοσίων Σχέσεων, παρακαλείται να αποστείλει την
παρούσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο.
Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.hellenicpolice.gr
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘ.
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
1. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ-νση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. (Για διανομή στις Δ/σεις Β΄
βάθμιας Εκπαίδευσης, τα ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια
ΕΠΑ.Λ. της χώρας).
1
2. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ-νση
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.Δ.Ε.).
(Για διανομή στα Λύκεια του εξωτερικού).
1
3. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.
1
4. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Γενική
Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Για
ενημέρωση των Ο.Τ.Α.).
1
5. Υπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Πρεσβειών και
Προξενείων). 1
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην
Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης.
1
7. Υπουργείο Υγείας (Για την ενημέρωση όλων των Δημόσιων
Νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας,
προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι για τις
εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις τους).
1
8. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού. 1
9.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Για διανομή
στα κατά τόπους Γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.). 1
10. Γ.Ε.ΕΘ.Α / Β΄ Κλάδος/Β2/Β1/Τμ.Εθν.Στρατ.Εκπ/σης-
Διακλαδικών Σχολών (Για διανομή στα Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ.). 1
11. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 1
12. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού – Τμήμα Κατώτερου
Αστυνομικού Προσωπικού – Γραφείο 5ο (Για εσωτερική διανομή). 69
ΣΥΝΟΛΟ : 80
Τα Υπουργεία και οι Φορείς που ενδεικτικά αποστέλλονται τα προαναφερόμενα
αντίτυπα, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους ότι η
προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
www.hellenicpolice.gr, απ’ όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να διανείμουν
ανάλογα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Αναπλ.Υπουργού (2 αντίτυπα).
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (2 αντίτυπα).
3. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Υπαρχηγού-Προϊσταμένου Επιτελείου - Γενικών Επιθεωρητών -
Προϊσταμένων Κλαδών - Δ/ντών Διευθύνσεων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (από 1
αντίτυπο).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο αίτησης (Α), υπευθύνων δηλώσεων (Β) και (Γ) και
των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).
27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα Μαΐου 2015
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
[Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Φ.400/454/380172/Σ.932
(Φ.Ε.Κ. Β΄- 3513 29-12-2014)]
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤO ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ.
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ)
ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παχυσαρκία, ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλωτική
σπονδυλαρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, παθήσεις ενδοκρινών αδένων , φυματίωση
οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, παλαιά
κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης
και παρουσιάζουν μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές, ασυμπτωματική λοίμωξη
από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), μυοσφαιρινουρία από κόπωση,
βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες, συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού,
επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός, σακχαρώδης
διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, σύνδρομο Cushing κ.λπ.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από
παλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα
τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση κ.λπ.) ,αγγειακές
βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες,
παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου,
μυασθένεια, κ.λπ.
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ψυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες
σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις), νευρωτικές διαταραχές, διαταραχή από
χρήση παράνομων ουσιών και κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχή
προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, αντικοινωνική, ψυχαναγκαστική κ.λπ.),
ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου), νοητική
καθυστέρηση, αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην
παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., διαταραχές
συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, ΤΙΚ,
τραυλισμός βατταρισμός, υπνοβασία κ.λπ.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ακμή πολύμορφη με αποστημάτια, αιμαγγειώματα μεγάλα εκτεταμένα ή σε
περιορισμένη έκταση (εξαιρούνται τα πολύ περιορισμένα του προσώπου), γυροειδής
αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη, χρόνια κνίδωση, λεύκη εκτεταμένη σε
ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ψωρίαση,
σπίλοι πολύ εκτεταμένοι του προσώπου που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή σπίλοι
28
εκτεταμένοι που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ
Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός
πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες
αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος,
βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική
οξύτητα, κ.λπ.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη
απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000-
2000 Ηz .Στις συχνότητες και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην
ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά.
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Παραμορφώσεις και δυσμορφία του προσώπου, κατάγματα των γνάθων που δεν
πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα, εκτεταμένος προγναθισμός, κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο
βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή
νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, εξόφθαλμος,
γλαύκωμα, καταρράκτης κ.λπ.
Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με
διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4
1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ).
Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του
κυλίνδρου.
Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά
και όχι με φακούς επαφής.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ
Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια tην αναπνοή,
διάτρηση του ρινικού διαφράγματος που προκαλεί λειτουργικά προβλήματα, χρόνια
ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της
ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ
Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση
διαταγής ή προστάγματος , αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα που προκαλούν σοβαρά
συμπτώματα , γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος που δεν ανταποκρίνεται στην
κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζει συχνά, οισοφάγος Barrett κ.λπ.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ
Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω
και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει πλήρως τη μάσηση, εκτεταμένες
ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που
δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη
29
χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα
στο κύτος του θώρακα που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, μόνιμη
ατελεκτασία, σαρκοείδωση, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, σύνδρομο υπνικής άπνοιας
κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ
Στεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και
των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων
αγγείων, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων
αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου,
περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής
του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, μόνιμος
κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός
δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White μετά από ηλεκτροφυσιολογικό
έλεγχο , εκτεταμένοι κιρσοί με λειτουργικές διαταραχές , σύνδρομο νοσούντος
φλεβοκόμβου , μόνιμη τέλεια αρρυθμία, ανεύρυσμα αορτής, πνευμονική υπέρταση
κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού
εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές
διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, υποτροπιάζοντα
πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν
ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn , μετατραυματική
σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες,
ασυμπτωματική χολολιθίαση κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Βαριές αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες,
ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από
αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις,
πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες, λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, ιδιοπαθής
θρομβοπενική πορφύρα, θρομβασθένειες και κληρονομικές θρομβοπενίες κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, μεγάλου βαθμού παραμόρφωση της σπονδυλικής
στήλης, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά
ακόμα και λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά με λειτουργικές
διαταραχές , σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές , ραιβόκρανο
συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις
όγκοι Σ.Σ. με λειτουργικές διαταραχές, χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου
δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές σπονδυλοδεσίες
κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ
Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες
ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση
νεφρού, αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές ,
κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, κυστεκτομή για
οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επισπαδίας ή υποσπαδίας , κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος
30
παραμένει υγιής , η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε
αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, στενώματα της ουρήθρας με λειτουργικές
διαταραχές κ.λπ.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία ως προς τον αριθμό, τον άξονα και τις
σχέσεις των μελών εάν επιφέρει παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές αυτών,
απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του
αντίχειρα στο ένα χέρι, η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο
επικρατούν χέρι, συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων
(ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με λειτουργικές διαταραχές, κ.λπ.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία
και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των
εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση (στάδιο ΙΙΙ-IV), απλή
υστερεκτομή, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά μετά από αποτυχία Της
χειρουργικής επέμβασης , ακράτεια ούρων μετά από την αποτυχία της κατάλληλης
θεραπείας, κ.λπ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δείκτης μάζας σώματος [Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει].
Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα
προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2.
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ.
74/(1,75Χ1,75) = 24,16.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2.
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ.
74/(1,75Χ1,75) = 24,16.
Β. ΚΥΗΣΗ
Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή
επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή
γιατρό, προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος
περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους υγειονομική εξέταση.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2015
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Μαΐου 2015
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
(ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)
Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή
σου θα βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη
ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:
Ειδικότερα:
1. Οι υγειονομικές σου εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό
Νοσοκομείο που θα σε παραπέμψει η αρμόδια Υπηρεσία και όχι από ιδιώτες γιατρούς.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι υγειονομικές σου
εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από το ίδιο κρατικό νοσοκομείο, έχεις τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσεις αυτές που υπολείπονται σε άλλο κρατικό νοσοκομείο, πάντα
όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών από τη
Γραμματεία του νοσοκομείου.
Η ψυχιατρική σου εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε
Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
Επιπλέον, αν είσαι κοινός υποψήφιος των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, η
ψυχιατρική σου εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους
Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
2. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης να γίνει με αναλυτική αναγραφή
όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του
εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική
εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:
α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά
αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.
β. Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια,
ερυθρά.
Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται
στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.
3. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα
του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των
υπογραφών των γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να
σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.
5. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην
Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία
θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψηφίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα
όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
6. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η
ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το
πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα
αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας.
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να μεταβείς, χωρίς καμία
ειδοποίηση, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και
μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των
32
Επιτροπών. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Αστυνομίας www. hellenicpolice.gr
Εάν είσαι υποψήφιος της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», το
πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα τέλη
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το
Σεπτέμβριο.
7. Αν είσαι υποψήφιος και των Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων),
Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων) κ.λπ., δεν υποχρεούσαι να
παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις.
Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με
τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι
κρίθηκες Ικανός, θεωρούμενος αυτοδικαίως Ικανός και για τις Αστυνομικές Σχολές.
Τη βεβαίωση, που θα πάρεις από τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι
φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις εντός δύο (2) ημερολογιακών
ημερών στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που
υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), γιατί η μη
προσκόμισή της εγκαίρως θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου
στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην
είσαι υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς
να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.
8. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον ενδεικτικό πίνακα κυριότερων
νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις
Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των
προκαταρκτικών εξετάσεων.
9. Το ανάστημά σου θα μετρηθεί τελικά και από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.
10. Εντός των Αστυνομικών Σχολών, κάθε εξάμηνο, αλλά και εκτάκτως, θα υποβάλλεσαι σε
ιατρική εξέταση για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής σου κατάστασης. Στις
προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης
απαγορευμένων ουσιών.
11. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς φ ο ί τ η σ ή ς σ ο υ σ τ ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς Σ χ ο λ έ ς , α λ λ ά κ α ι γ ι α την
περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές
εξετάσεις.
12. Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή
Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος
2016 - 2017.
13. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον αρμόδιο Αξιωματικό του
Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σου.
Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
33
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)
ΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΩΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η φωτογραφία να σφραγισθεί με
τη σφραγίδα της Υπηρεσίας
….……..………. 201... (1)
ΠΡΟΣ : Το ..…………………………….... (2)
… κατωτέρω αναγραφόμεν.... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να με
κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:
Α.Μ.Υ.
Υπηρεσίας Παραλαβής Δικαιολογητικών:
Α/Α Αίτησης:
3) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)
Κωδικός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.:
Α.
Δ.
Τ.:
Φύλο:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημ. Γέννησης:
Ύψος:
4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Δημ.
Διαμ/σμα:
Δήμος:
Περιφέρεια:
5) ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Δημ.
Διαμ/σμα:
Δήμος:
Περιφέρεια:
Οδός:
Αριθμός:
Τηλέφωνο:
6) ΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύστημα:
Ειδική
Κατηγορία:
Ιδιότητα:
α) 1. Με εξετάσεις (90%) Απόφοιτοι Γεν.
Λυκείου & ΕΠΑ.Λ Β΄ομάδας
2. Χωρίς εξετάσεις (10%)βεβαίωση
πρόσβασης το 2014
3. Χωρίς εξετάσεις (10%)βεβαίωση
πρόσβασης το 2013
4. Με εξετάσεις (90%) απολυτήριο
ΕΠΑ.Λ Α΄ ομάδας κλπ, μόνο για
Σχολή Αστ/κων .
5. Χωρίς εξετάσεις (10%) απολυτήριο
ΕΠΑ.Λ. Α΄ ομάδας κλπ, μόνο για
Σχ. Αστ/κων (όσοι συμμετείχαν
στις εξετάσεις το 2014).
6. Χωρίς εξετάσεις (10%) απολυτήριο
ΕΠΑ.Λ. Α΄ ομάδας κλπ, μόνο για
Σχ. Αστ/κων (όσοι συμμετείχαν
στις εξετάσεις το 2013).
7. Τέκνο Ελλήνων του Εξωτερικού
8. Αθλητής χωρίς εξετάσεις
β) 1. Πολύτεκνος και τέκνα του
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος
πολέμου κ.λπ.
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής
Αντίστασης
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ.
Αστ/κού που πέθανε κατά την
εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας
ή εξαιτίας αυτής
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών
παθόντων συνεπεία
τρομοκρατικής επίθεσης
6. Γονέας τριών τέκνων και
τέκνα του
γ) 1. Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
2. Δόκιμος
Αστυφύλακας
3. Τέκνο Ελλήνων του
Εξωτερικού
4. Αθλητής χωρίς
εξετάσεις
7) ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:……………………………………………………………………
8) ΕΧΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:……………………………………………………………………………….
9) ΕΧΩ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦΙΑ ……………………………………….. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
(Ονοματεπώνυμο Γονέα τους)
ΣΤΟ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………………………………………………………………………………
34
10) ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ………………………………………………
Δ.Α.
Α.Τ.
11) ΕΙΜΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΟ…………………….
..... ΑΙΤ……….....
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ )
12) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
…………………………………………………………………………..…….
(ΤΙΤΛΟΣ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
.... υπογεγραμμεν….. Α.Μ. ..……........ βεβαιώνω ότι έγινε έλεγχος των στοιχείων της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» καθώς και της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών του υποψηφίου και
ότι το ανάστημά τ… είναι .....................………………..…………………………………….. εκατοστά του μέτρου
χωρίς υποδήματα. (ολογράφως)
12) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: … ΠΑΡΑΛΑΒ… ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ...
1.)…………………………………………………………………….
2.)……………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………
5.)…………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑΘΜΟΣ-Τ.Σ.)
6.)……………………………………………………………………
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
• Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου
Αξιωματικού, ο οποίος θα την παραλάβει.
• Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
• Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα, που κατατίθεται η Αίτηση.
• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4-5 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του/της υποψηφίου-ας που έχει
δοθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία
σύμφωνα με τις ενδείξεις. Τα στοιχεία του υποψηφίου
συμπληρώνονται με βάση το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και
για τους ομογενείς ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στο
Δελτίο Ταυτότητας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Το ύψος σημειώνεται από τον αρμόδιο Αξιωματικό.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (α) Τίθεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Σύστημα Εξέτασης, όπως
θα δηλωθεί και στο Μηχανογραφικό δελτίο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Οι
υποψήφιοι αθλητές χωρίς εξετάσεις θέτουν τον αριθμό (8).
• (β) Τίθεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση Ειδική
Κατηγορία που ανήκει ο υποψήφιος, μόνο εφ’ όσον κατατεθούν
και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη.
• (γ) Τίθεται ο αριθμός τις αντίστοιχης ιδιότητας με την επισήμανση ότι
οι αθλητές που επιθυμούν να προσληφθούν χωρίς εξετάσεις δεν
θα συμπληρώσουν στην ενότητα (3) τον κωδικό υποψηφίου και
στην ενότητα (6) την παρ. (β), γιατί δεν θα συμμετάσχουν στις
εξετάσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8-9 Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που χορήγησε το δελτίο με
το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και τίθεται το γράμμα (Χ) στο
αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» δεν θα συμπληρώσουν από
την ενότητα 6 το (β).
35
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)
36
37
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου