Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς  και της  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608 (ΦΕΚ Β΄ 155/Β/21-12-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42):

·         διά ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα

·          μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 31/01/2022 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 28/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

2. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού  δανείου ύψους 633.600,80 €, για την εκτέλεση έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του  άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, όπως ισχύει- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης του επενδυτικού δανείου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

3. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2022 υπέρ του  Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση χρήσης του τεμαχίου με αρ.1232 του Ο.Τ. 29, συνοικισμού Αλεξάνδρειας, Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1976-78 του Υπουργείου Γεωργίας, με την ένδειξη «Διαθέσιμο κατ. Υπουργείο Οικονομικών», για κοινωφελή σκοπό ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

5.  Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 26 καταστήματος που  βρίσκεται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

6. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του αρίθ. 2&19 (ενιαίο κατάστημα) καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

7. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του αρίθ. 6 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά   Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5  Ν. 3463/06 “Εκποίηση ακινήτων” έτους 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

10. Oρισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Eπιτροπής Kαταλληλότητας και Eπιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση Ειδικού Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

11. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της αριθ. 366/25-11-2019 απόφασης Δ.Σ ως προς την παράγραφο (Γ) και τον ορισμό εκ νέου Υπεύθυνου της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης ως προς την παράγραφο (μέρος της Β) & (Δ) της αριθ.103/29-06-2020 απόφασης Δ.Σ  με θέμα: Έγκριση: α) Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας και β) ορισμού μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

13. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας  και διάθεση πίστωσης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη  εξόδων   κηδείας απόρου, άστεγου  κατοίκου του δήμου μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

15. Τροποποίηση της αριθ.136/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ» (αφορά την με αριθ.16/2021 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

16. Λήψη απόφασης για χορήγηση η μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ  εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τ.Κ. Σταυρού του κ. Πάσχου Ηλία του Σπυρίδωνα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

17. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 9/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κατάργηση θέσης και αποξήλωση ενός (1) κενωθέντα κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 του Δήμου Αλεξάνδρειας ιδιοκτησίας της κας Ζαρκάδα Παρασκευής».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

18. Λήψη απόφασης για: Ανάγκη ονομασίας οδών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

                                                          ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου