Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς  και της  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608 (ΦΕΚ Β΄ 155/Β/21-12-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42):

·         διά ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα

·          μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 31/01/2022 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 28/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

2. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού  δανείου ύψους 633.600,80 €, για την εκτέλεση έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του  άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, όπως ισχύει- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης του επενδυτικού δανείου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

3. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2022 υπέρ του  Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση χρήσης του τεμαχίου με αρ.1232 του Ο.Τ. 29, συνοικισμού Αλεξάνδρειας, Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1976-78 του Υπουργείου Γεωργίας, με την ένδειξη «Διαθέσιμο κατ. Υπουργείο Οικονομικών», για κοινωφελή σκοπό ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

5.  Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 26 καταστήματος που  βρίσκεται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

6. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του αρίθ. 2&19 (ενιαίο κατάστημα) καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

7. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του αρίθ. 6 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά   Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5  Ν. 3463/06 “Εκποίηση ακινήτων” έτους 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

10. Oρισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Eπιτροπής Kαταλληλότητας και Eπιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση Ειδικού Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

11. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της αριθ. 366/25-11-2019 απόφασης Δ.Σ ως προς την παράγραφο (Γ) και τον ορισμό εκ νέου Υπεύθυνου της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης ως προς την παράγραφο (μέρος της Β) & (Δ) της αριθ.103/29-06-2020 απόφασης Δ.Σ  με θέμα: Έγκριση: α) Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας και β) ορισμού μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

13. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας  και διάθεση πίστωσης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη  εξόδων   κηδείας απόρου, άστεγου  κατοίκου του δήμου μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

15. Τροποποίηση της αριθ.136/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ» (αφορά την με αριθ.16/2021 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

16. Λήψη απόφασης για χορήγηση η μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ  εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τ.Κ. Σταυρού του κ. Πάσχου Ηλία του Σπυρίδωνα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

17. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 9/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κατάργηση θέσης και αποξήλωση ενός (1) κενωθέντα κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 του Δήμου Αλεξάνδρειας ιδιοκτησίας της κας Ζαρκάδα Παρασκευής».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

18. Λήψη απόφασης για: Ανάγκη ονομασίας οδών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

                                                          ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Βεσυρόπουλος: Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ανισοτήτων και των λαθών του φορολογικού συστήματος

Έχει ξεκινήσει η πορεία εκλογίκευσης του φορολογικού συστήματος και αποκατάστασης των ανισοτήτων και των λαθών, τόσο στο γενικότερο φορολογικό σύστημα όσο και στις 120 δόσεις, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική και την

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Αλλαγές στο Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων


Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίωνΝόμος 4613/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 78/24.05.2019
Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις
Άρθρο 26
Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (Α ́ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 αρχίζει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας.


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό κάθε ηλικίας με τμήματα ενηλίκων και παιδιών καθώς επίσης και εξειδικευμένα προγράμματα, που θα αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με χρόνια ή προσωρινή πάθηση. Για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία η Κ.Ε.Δ.Α. διαθέτει ειδικό μετακινούμενο όχημα για την μεταφορά και τοποθέτηση τους από και προς την πισίνα.
Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που στο πλαίσιο των εισαγωγικών εξετάσεων για τα

Ανακοίνωση: Νέες αιτήσεις για τη ρύθμιση Οφειλών προς το Δήμο Αλεξάνδρειας (έως 16 Σεπτεμβρίου 2019)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και

Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή Πωλητών στην Εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής


Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται:
Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 5-8 Ιουλίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου από Παρασκευή 07 Ιουνίου έως Παρασκευή

Ευχολόγια από ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ αντί θέσεων για το κλείσιμο της "Δέλτα"Το κλείσιμο της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος της εταιρίας “Δέλτα” στο Πλατύ καταδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η αποβιομηχάνιση της περιοχής μας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός για την αναστροφή του οποίου, έστω και την ύστατη στιγμή πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει συνέχεια και με άλλες μονάδες παραγωγής.

Μια μονάδα που ήταν σε συνεχή λειτουργία για 45 χρόνια, έκλεισε. Αφήνοντας στο δρόμο 76 εργαζομένους, οι οποίοι – σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα κι αν όλα πάνε

Πρόσκληση σε σύσκεψη – συζήτηση με θέμαΤΑ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ


     Μετά τις επαφές των τελευταίων ημερών, με συνεταιριστικές και ιδιωτικές μονάδες που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και εμπορία επιτραπέζιου ροδάκινου, την κοινοπραξία συνεταιρισμών οργανώσεων παραγωγών Ν. Ημαθίας και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και την έκδηλη ανησυχία που

Το φαινόμενο Βενιζέλος.Τάσος Τασιόπουλος


Το Σάββατο πρώτη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, του σωτηρίου έτους 2019 ήταν πραγματικά μια πολιτική μέρα καθώς συνέβησαν διάφορα πολιτικά γεγονότα εν πολλοίς άσχετα μεταξύ τους.

Πρώτα απ όλα είχαμε τις τελευταίες διεργασίες για τις επαναληπτικές εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ότι κερδίθηκαν όλες οι περιφέρειες από «χρισματούχους» υποψήφιους ενός και μόνο κόμματος, αυτού της ΝΔ, αυτό και από μόνο του αποτελεί πολιτικό γεγονός.

Το δεύτερο είναι ότι την μέρα αυτή γίνονται συνήθως «απολίτικες

Επίσκεψη του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη στο εργοστάσιο της Vivartia (πρώην Nestle) στο Πλατύ Ημαθίας

Το εργοστάσιο της Vivartia στο Πλατύ του δήμου Αλεξάνδρειας επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, προκειμένου να ενημερωθούν από κοντά για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της NESTLE και τον άμεσο κίνδυνο απόλυσης των 76 εργαζομένων.
Οι δύο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, συμφώνησαν να φέρουν το

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος του στρατού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Το μονοκινητήριο U-17 Cessna ανετράπη κατά τη διαδικασία της προσγείωσης - Καλά στην υγεία τους τα δύο μέλη του πληρώματος - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος του στρατού ανετράπη κατά την προσγείωσή του στο

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Βραδιά νεολαίας στο Scandal! Μιχάλης Χαλκίδης

Ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 16/5/2019 και στις 9.30 το βράδυ, στον φιλόξενο χώρο του Scandal στη Μελίκη,ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης, καλεί για μια φιλική συζήτηση τους νέους και τις

Επισκέψεις σε υπηρεσίες και ομιλίες σε κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Μαΐου ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας


Επισκέψεις σε υπηρεσίες και 
ομιλίες σε
 κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας 
πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Μαΐου 
ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας και
 επικεφαλής του συνδυασμού
 “Ώρα Ευθύνης” Παναγιώτης Γκυρίνης.

Συνοδευόμενος από υποψήφιους συμβούλους το πρωί της

Μιχάλης Χαλκίδης. Ο φόβος μπροστά στη δημόσια "απολογία"...


Ο φόβος μπροστά στη δημόσια "απολογία"...

Ειλικρινά με λυπεί που βλέπω έναν Δήμαρχο, τον πρώτο πολίτη ενός μεγάλου Δήμου, να προσπαθεί να αποφύγει την δημόσια "απολογία", αρνούμενος με φτηνά τερτίπια την

Παναγιώτης Μεσσαλάς. Και τώρα λέγεΣυχνά πυκνά συζητάω με τον εαυτό μου. 
Του θέτω ερωτήματα και προσπαθώ να απαντήσω με ειλικρίνεια. 
Πριν θέσω λοιπόν την υποψηφιότητά μου ένα ήτανε το μεγάλο ερώτημα: Γιατί θέλεις να μπεις σ αυτή τη διαδικασία που εκ των προτέρων ξέρεις ότι θα είναι βασανιστική και ψυχοφθόρα? 
Απάντησα με την ατάκα ότι : “οι μάγκες είναι για τα δύσκολα” αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένος και συνέχισα. 
Από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ DEBATE

"Σίγουρα σε έναν προεκλογικό αγώνα συνηθίζονται
 στη χώρα μας (αν και κακώς) οι υποσχέσεις για έργα,
για προγράμματα, για θέσεις εργασίας και αυτό είναι εν μέρει είναι γνωστό και θεμιτό στις συνειδήσεις των πολιτών.
Σε έναν προεκλογικό αγώνα, όμως,

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» και το Γενικό Λύκειο Μενεμένης πραγματοποίησαν «Ομάδα συνύπαρξης»


Την Παρασκευή 10 Μαΐου το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και το Γενικό Λύκειο Μενεμένης πραγματοποίησαν «Ομάδα συνύπαρξης» με σκοπό την αλληλεπίδραση, τη συμπερίληψη καθώς και την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και

Κλειδί Νίκης O Δήμος μας, τα χωριά μας, δεν αντέχουν άλλη μια χαμένη τετραετία (foto)


Μετά την Αγκαθία, ήταν η σειρά των κατοίκων του Κλειδίου να στείλουν το δικό τους μήνυμα νίκης στον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Κώστα Ναλμπάντη.
Η χθεσινή περιοδεία στις κοινότητες περιελάμβανε τον Πλάτανο και προγραμματισμένη ομιλία στο Κλειδί. Και στις δυο κοινότητες ο επικεφαλής της παράταξης ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  έτυχε θερμής υποδοχής από πλήθος συνδημοτών του που τον διαβεβαίωναν ότι στις 2 του Ιούνη θα γιορτάσουν μαζί του μια μεγάλη εκλογική νίκη.
Χαιρετίζοντας την αθρόα προσέλευση και τον

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ;» Γράφει η Σοφία ΚωταΐδουΠολλοί με ρωτούν για τη σημασία της Πράσινης Ανάπτυξης και πως μπορεί να επιτευχθεί. Άλλοι, ευτυχώς λίγοι, αναφέρονται ειρωνικά σε αυτήν και την προσομοιάζουν με τα πράσινα άλογα. Γνωρίζουμε όμως πραγματικά τι είναι η Πράσινη Ανάπτυξη και ποια τα οφέλη της; Πριν σας πω όμως για την πράσινη ανάπτυξη, θα ήθελα να σας περιγράψω την πόλη στην οποία μένω.

«Ξέρετε, στην πόλη μου δεν πληρώνουμε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ούτε στη ΔΕΗ ούτε σε καμία άλλη παρόμοια εταιρεία, διότι παράγουμε μόνοι μας το ρεύμα που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση από τον άφθονο ήλιο μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έτσι, εξοικονομούμε

Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Συνάντηση Κ. Ναλμπάντη – Σ. Τσιάπλα σε θετικό κλίμαΣυνάντηση με τον Πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας κ. Σάκη Τσιάπλα είχε χθες ο Κώστας Ναλμπάντης, στο πλαίσιο των επαφών με φορείς του τόπου για την καταγραφή της κατάστασης και τυχόν αναγκαίων παρεμβάσεων απ την πλευρά του Δήμου.

υποψήφιος Δήμαρχος
Ο κ. Τσιάπλας ενημέρωσε τον κ. Ναλμπάντη και τους υποψηφίους που τον συνόδευαν για τις

Πρόσκληση σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ομάδα Γυναικών ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

"Η Ομάδα Γυναικών του συνδυασμού “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” του δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη διοργανώνει ομιλία - συζήτηση την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 17:30 στο SIR AND MADAME του Αποστόλη Ουσταμπασίδη 
(Εθν. Αντίστασης 29, Αλεξάνδρεια) με θέμα “Το άγχος των παιδιών στις εξετάσεις” από την Ειδική Παιδαγωγό Μαρία

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ‘’ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’
Η Παιδική Χορωδία "Μελισσάνθη" του Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχε χτες, Δευτέρα 13 Μαΐου, σε μεγαλειώδη επετειακή συναυλία για τα 40χρονα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
Η χορωδία μας μαζί με το Ensemble "Ηχοχρώματα" (χορωδία και ορχήστρα) των εκπαιδευτηρίων, συνόδεψαν το Γιώργο Χατζηνάσιο και το Μανώλη Μητσιά, στη χορωδιακή εκδοχή  γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών του συνθέτη.
Πλήθος κόσμου σε μια κατάμεστη αίθουσα, χειροκρότησε θερμά όλους τους συντελεστές της παράστασης.
Διεύθυναν η Ελένη Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Πολυμενέρης.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης η κ. Μαντουλίδου παρέθεσε δεξίωση για

Όποιος φοβάται τον δημόσιο διάλογο εφευρίσκει τρόπους να τον αποφύγειΣτις 2 Μαΐου  έλαβα από την διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού AVENA,  επιστολή πρόσκληση για τη συμμετοχή μου σε πολιτικό διάλογο υποψηφίων δημάρχων (debate) την Πέμπτη 9 Μαΐου.
Στην πρόσκληση αυτή, δίνονταν όλες οι διευκρινήσεις για τον τρόπο και τους όρους διεξαγωγής της διοργάνωσης του σταθμού.
Απάντησα ότι αποδέχομαι την πρόσκληση και τους όρους διεξαγωγής, κι επειδή ένας εξ αυτών ήταν η επιλογή τριών κοινής αποδοχής δημοσιογράφων από τα τοπικά ΜΜΕ, ξεκαθάρισα ότι για

"Εντυπωσιακές σε παλμό και όγκο ήταν οι συγκεντρώσεις του συνδυασμού Ώρα Ευθύνης σε Νησέλι , Καψόχωρα και Λουτρό.


Σε κλίμα που ήταν ενδεικτικό του γενικότερου κλίματος που επικρατεί σε όλο τον Δήμο Αλεξάνδρειας, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης ευχαρίστησε τον κόσμο που με την παρουσία του επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του τόσο στον ίδιο όσο και στην Ώρα Ευθύνης.

«Η σημερινή σας παρουσία εδώ δεν είναι απλά επιδοκιμασία του

Εκδήλωση νίκης στην ΑγκαθιάΕπίσκεψη στην Κυψέλη και ομιλία στην Αγκαθιά πραγματοποίησε την Κυριακή το απόγευμα ο υποψήφιος Δήμαρχος Κώστας Ναλμπάντης μαζί με υποψηφίους της παράταξης του.

Στην Κυψέλη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με κατοίκους της κοινότητας, ανταλλάσσοντας απόψεις για θέματα με τα οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος την προσεχή 4ετία. Στην πλειοψηφία τους είναι θέματα τα οποία μπορούσαν να είχαν λυθεί αν η δημοτική αρχή έδειχνε στοιχειώδες