Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 παρ. 1, 3 και 207 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Την περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.

4. Την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5190/30-06-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου.

7. Τις υπ’ αριθ. 334/17374/23-06-2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: 7Μ04ΩΨΠ-ΙΞΞ)

8. Την με αριθμ. πρωτ. 14330/12-05-2015 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

10. Το γεγονός ότι για τη θέση του Οδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση.

11. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄κατηγορίας μόνο ένας υποψήφιος είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου καλύπτεται η μία (1) εκ των τριών (3) θέσεων.

12. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη μιας θέσης ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄ και Ε΄κατηγορίας κανένας υποψήφιος δεν είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου η θέση παραμένει κενή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες:


Στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας, τηλ. 2333350122 & 50121.

Συνημμένα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου