Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

127.920,00 € ΣΤΟΝ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

25.000.000 € στους Δήμους για σχολικές δαπάνες [Τα ποσά ανά Δήμο]

ΘΕΜΑ: Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων τους.

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου